top of page

Treść RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych    osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Stowarzyszeniem Centrum Edukacyjne Gry Go „Szaleni Samuraje”, zlokaliowane przy ul. Płocka 75, 87-800 Włocławek, NIP 8883149258, REGON 388187905


Ponadto, informujemy, że:

  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie uprawnienia wynikającego z art. 22¹ kodeksu pracy,  w zakresie: imienia i nazwiska, wieku, adresu zamieszkania, danych kontaktowych. Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 pkt c RODO),

  • w celu przeprowadzenia procesu organizacji wykładów, warsztatów i turniejów, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, tj. danych osobowych innych niż wskazane w punkcie powyżej, przekazanych w formularzach, korespondecji email lub w innych dokumentach.  Podstawą przetwarzania jest ww. zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),

  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia powyższych czynności

  • Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz  otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, , usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych..

  • Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody może nastąpić przez złożenie oświadczenia o cofnięciu zgody drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: szaleni.samuraje@outlook.com

  • Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; https://uodo.gov.pl.

  • Odbiorcami danych mogą być dostawcy i firmy serwisujące systemy IT wspomagające przetwarzanie danych osobowych.

  • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w celu przeprowadzenia procesu organizacji wykładów, warsztatów i turniejów,

  • W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym w stowarzyszeniu pod adresem email:  szaleni.samuraje@outlook.com

bottom of page